New Wave Media Group Kft.

WWW.VIDEA.HU

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2021. június 1. napjától – 

 • Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a www.videa.hu (továbbiakban: „Honlap”) weboldal használatával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Adatkezelő a New Wave Media Group Kft.  

  • Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
 • A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. 
  • Jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
  • Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandók: 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR) 

A rendelet szövegét itt olvashatja: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 • Az adatkezelő személye

Név:

New Wave Media Group Kft.  

E-mail:

gdpr@nwmgroup.hu

Telefon:

06-1-460-2776

Székhely:

1082 Budapest, Üllői út 48.

Cégjegyzékszám:

01 09 189828 

Adószám:

24927363-2-42 

 • A  New Wave Media Group Kft. mint ellenőrzött tag a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-047955) uralkodó tag által irányított elismert vállalatcsoportba tartozik. A hatályos uralmi szerződés értelmében a Mediaworks Hungary Zrt. és az ellenőrzött tagok az egységes üzletpolitika megvalósítása érdekében együttműködnek – többek között - a pénzügyi, számviteli és kontrolling rendszer működtetése, a vagyongazdálkodás, a marketing, összehangolt jogi tevékenység, továbbá a humánerőforrás-menedzsment területén, valamint az egységes informatikai rendszer kialakítása kapcsán. Erre tekintettel a New Wave Media Group Kft. és a Mediaworks Hungary Zrt. közös adatkezelőként járnak el a felsorolt területekkel összefüggésben megvalósuló adatkezelések kapcsán. Tájékoztatjuk, hogy a New Wave Media Group Kft.- vel kapcsolatban lévő természetes személy Érintettek tekintetében elsődleges adatkezelőként a New Wave Media Group Kft. jár el, és a jelen tájékoztatóban szereplő jogait az Érintettek elsősorban a New Wave Media Group Kft.-vel szemben gyakorolhatják. Mindazonáltal a fent jelzett területeken megvalósuló közös adatkezelésre tekintettel a New Wave Media Group Kft. által kezelt személyes adatokhoz a Mediaworks Hungary Zrt. illetékes és erre kijelölt munkatársai is hozzáférhetnek, illetve azok – különös tekintettel az egységes informatikai rendszerre – tárolásra kerülhetnek a Mediaworks Hungary Zrt. által.
 • Alapvető információk
  • Ha a New Wave Media Group Kft. (a továbbiakban: New Wave) általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a New Wave mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a New Wave más jogos érdeke szükségessé teszi. 
  • Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A New Wave  a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A New Wave nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A New Wave nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a New Wave-et megtévesztik.
  • A hozzájárulás megadása
 • Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával, 
 • minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.
  • Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail formájában kell eljuttatni a New Wave részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
  • Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. 
  • A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását. 
  • Nincs szükség az érintett hozzájárulására képmás és hangfelvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozott adatok tekintetében. Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat. Ezért az ilyen jellegű személyes adatok kezelését a New Wave Media Group Kft. kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján végzi.
  • Az  Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

  • A New Wave a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
  • A New Wave Media Group Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A New Wave Media Group Kft. nem végez profilalkotást. A New Wave Media Group Kft. nem továbbít személyes adatokat az Európai Unió területén kívüli adatkezelőnek. 
 • A WWW.VIDEA.HU INTERNETES HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS FONTOS RÉSZLETEI
  • HONLAP HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ, NYEREMÉNYJÁTÉKOK, DIREKT MARKETING, HÍRLEVÉLKÜLDÉS,    PANASZKEZELÉS

Érintettek

 • www.videa.hu internetes honlapot használó természetes személyek (továbbiakban Felhasználó, Érintett)
 • www.videa.hu internetes honlapra regisztráló természetes személyek
 • Nyereményjáték: az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban önkéntesen részt vevő személyek.
 • Hírlevélküldés: minden természetes személy, aki az Adatkezelő, vagy az elismert vállalatcsoport előfizetéseiről, híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett közvetlen üzletszerzési célú elektronikus üzenetek esetén, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személyeken felül érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek valamely Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő korábbi képzésén, üzleti jellegű eseményén részt vettek. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került.
 • Panaszkezelés és egyéb kommunikáció: az Adatkezelőnél panaszt tevő, vagy vele bármely más célú kommunikációt folytató személyek.
 • Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, elektronikus direkt marketing: Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú felhasználásához és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, ha az adatkezelés a New Wave jogos érdekén alapul, érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek a New Wave-vel. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került

Adatkezelés célja

 • a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás.
 • Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása, és egyes adózási tárgyú jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése.
 • Hírlevél  (küldésének célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő vagy az elismert vállalatcsoportba tartozó más vállalkozás kiadványairól, az általa szervezett eseményekről, képzésekről, konferenciákról, hírekről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről. Tájékoztatás közéleti aktualitásokról, a New Wave által szerkesztett hírekről, illetve a New Wave tartalmairól. A hírlevelekben a New Wave  illetve harmadik személyek gazdasági reklámjai is szerepelhetnek.  Ha az érintett tiltakozott az adatainak további felhasználása ellen, akkor a további adatkezelés célja az esetleges jövőbeni jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése (ún. „robinson lista”).Az adatkezelés célja továbbá – vállalkozásoknak szóló hírlevél esetén – vállalkozások, mint a reklám címzettjeinek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése elektronikus üzenet formájában, amennyiben az Érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik. A közvetlen üzletszerzési célú megkeresés jellemzően szintén az Adatkezelő eseményeiről, képzéseiről való tájékoztatást jelenti.
 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban.
 • a Felhasználó jogosultságának (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokhoz) azonosítása, 
 • a Felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok esetében belső internetes közösség alkotása,
 • Statisztikák, elemzések készítése.
 • Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása
 • közösségi szolgáltatások (kommentek, egyes blogok) esetén a Felhasználók azonosíthatóságának lehetővé tétele
 • a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, 
 • a Felhasználók jogainak védelme, kiskorúak védelme,
 • Honlapon megjelenő hirdetések és a Társaság által küldött reklámlevelek targetálhatósága,
 • jogsértő vagy más okból kifogásolható hozzászólások, tartalmak moderálása, törlése,
 • közösségi szolgáltatások (rovatokhoz kapcsolódó kommentek, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a New Wave. szolgáltatásairól, szerződéses lehetőségeiről való tájékoztatás, ajánlattétel potenciális üzleti partner részére telefonos vagy e-mailes megkeresés útján. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a megkeresés nem az érintett magánszemélyt, hanem az általa képviselt üzleti vállalkozást célozza.  Ha az érintett tiltakozott az adatainak felhasználása ellen, akkor a további adatkezelés célja az esetleges jövőbeni jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése (ún. „robinson lista”).
 • Panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz.
 • Egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása.
 • Honlapok szolgáltatásának használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezlő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik,
 • szolgáltatások opcionális kiegészítése, valamint bizonyos alkalmazások megfelelő működése, elemzése, utólagos ellenőrzése,
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,
 • hatósági megkeresésekhez a szükséges információ megadása.

Kezelt adatok köre

 • A látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe.
 • Regisztráció esetén: 
 • A Felhasználó által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, email cím, jelszó
 • A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok: a videa.hu oldalon történt regisztráció esetén: a profiloldalon megjelenő adatok illetve a Felhasználó által a szolgáltatás felületein elvégzett műveletek (pl. videófeltöltés vagy videólistázás, stb.)
 • Felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok: a videa.hu oldalon történt regisztráció esetén: felhasználónév, regisztráció időpontja, megosztásainak száma, videóinak nézettsége, videóbeágyazások száma, videóinak továbbküldése, blog elérhetőség, weboldal elérhetőség, Facebook elérhetőség.
 • Nyereményjátékban résztvevő személy esetén: név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím.
 • Nyereményjáték nyertese esetén név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel.
 • Hírlevélküldés esetén: név, cégnév, e-mail cím, hírlevélküldés és feliratkozás logfájljai.
 • Abban az esetben, ha a Felhasználó a Honlapra történő regisztráció esetén Google fiókját használja, a Szolgáltató a Felhasználó Google fiókjának adatai közül nevét és e-mail címét kezeli.
 • A Honlapra történő belépés és regisztráció  Facebook bejelentkezéssel is összekapcsolható, amely a Facebookos belépés és regisztráció a Facebook alkalmazáson keresztül történik meg. Ha a felhasználó saját döntése alapján Facebook fiókját összeköti a Honlap fiókjával a Szolgáltató hozzáfér a Felhasználó Facebook alapadataihoz. A Facebook fiók és a Honlap összekötése eredményeként a Szolgáltató a Felhasználó következő adatait kezelheti: Facebook név, Facebook email cím, Facebook profil kép, nyilvános profil és egyéb nyilvános profil adatok. 
 • A Facebook és a Honlapra való belépés összekötését a Felhasználó bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben a Facebookos alapadatait a Szolgáltató törli, de a Felhasználó a Honlapon létrejött aktivitásai nem kerülnek törlésre.
 • Felhasználó által közzétett tartalmak
 • Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalma.
 • A honlapon alkalmazott Cookie-k (ld. cookie tájékoztató).
 • A New Wave a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t a Felhasználó törölheti számítógépéről, valamint böngészőjében a cookie-k alkalmazását letilthatja. A cookiek alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 
 • A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a New Wave  rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: Név, cégnév, pozíció, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja

 • A New Wave Személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli. 
 • A New Wave a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a New Wave jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzíti. 
 • Nyereményjáték esetén (beleértve a marketing adatbázisba regisztrációt ösztönző nyereményjátékot is) a játékosok adatait a New Wave  az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a www.videa.hu weboldalra feltöltik adataikat abból a célból, hogy részt vegyenek a New Wave aktuális nyereményjátékában. A nyertes adataira vonatkozó megőrzési kötelezettség jogszabályon alapul. 
 • A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul. A hírlevélküldés jogalapja lehet továbbá az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a hírlevél nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.
 • Panaszkezelés és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.  A közvetlen megkeresés jogalapja lehet továbbá a New Wave jogos érdeke is, amennyiben a megkeresés nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). A New Wave. mindenkor biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván közvetlen megkereséseket, üzleti ajánlatokat kapni a New Wave-től, úgy adatait a New Wave törli és az erre irányuló kérelem kézhezvételét követően az adatokat nem fogja ebből a célból felhasználni.

Adatfeldolgozó

Nyereményjátékok esetén:

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. Adatfeldolgozók, akikkel a New Wave az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai szolgáltatást nyújtó partnerek, nyereményjáték szervező cég, ajándék kiszállítását végző futár cég stb.). Adatfeldolgozó igénybevétele az 5.2 pont szerint történhet.

Czeiner Dániel egyéni vállalkozó (székhely: 1085 Budapest, MÁRIA UTCA 29. TS 1. ajtó; nyilvántartási szám: 50554023; adószám: 67652769)

 C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 22.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01 09 908426; adószám: 21965117-2-42;)

Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29, Cégjegyzékszám: 01 10 046367, Adószám: 14745199-2-43)

Az adatkezelés időtartama

 • Az automatikusan rögzített IP címeket a New Wave  a rögzítésüket követően legfeljebb két hétig tárolja. 
 • A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a New Wave az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 30. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. panaszkezelés, jogviták, ld. fentebb) a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. A panaszról felvett jegyzőkönyvet az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége folytán 5 évig köteles megőrizni. 
 • A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri a Személyes adatok törlését. 
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 
 • Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait a Szolgáltató további 8 évig őrzi.
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: Az Érintett tiltakozásáig. A New Wave  az adatok pontosságát, aktualitását rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben a New Wave  tudomást szerez arról, hogy valamely személy már nem tölti be azt a pozíciót, amelyre tekintettel a New Wave  marketing adatbázisában szerepel, a New Wave  a személyes adatait törli a marketing adatbázisból.
  • SZERKESZTŐI TARTALMAK

Érintettek

A Honlap tartalmaiban szereplő személyek.

Adatkezelés célja

Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult) 

Kezelt adatok köre

Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen történő részvétel esetén). Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása

Adatfeldolgozó

Megbízott fotóriporterek, megbízott újságírók.

Az adatfeldolgozók az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van.

Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozó és a New Wave közötti elszámolásig tart.

Az adatkezelés időtartama

A sajtótermékekben megjelent tartalmakat a New Wave archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik

 • Adatfeldolgozás
  • Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
  • A New Wave az az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a New Wave által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

a) kézbesítés 

b) tárhelyüzemeltetés 

c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás 

d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás 

e) ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése 

f) vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete 

g) fényképkészítés, újságírás 

  • Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a New Wave igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást
  • Az Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a New Wave  rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a New Wave  rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
  • 1.1. Partner szolgáltató: az Adatkezelő által az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Partner szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan bizonyos esetekben más szolgáltatókat vesznek igénybe, amely szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködnek. A Partner szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Partner szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Partner szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelők a Partner szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat. E Partner szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.Partner szolgáltatók különösen, de nem kizárólagosan: Zendesk, Inc., Magyar Telekom Zrt, Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company,.

 • Adattovábbítás
  • Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a New Wave-hez tartozó üzletrészt vagy a New Wave-hez tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a New Wave  által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a New Wave azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.
  • Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a New Wave számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a New Wave, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a New Wave -en kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A New Wave az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.
  • A New Wave jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a New Wave nem tehető felelőssé. 
 • Adattovábbítás harmadik országba
  • Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a New Wave nem továbbít személyes adatot.
 • Adott esetben a New Wave harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. Ilyen esetben a New Wave az Európai Bizottság által biztonságosnak minősített harmadik országba továbbítja a személyes adatokat, vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazza.
 • Adatbiztonság
  • A New Wave az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. 
  • A New Wave az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • A New Wave az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a New Wave azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a New Wave-nek. A New Wave ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti. 
  • A New Wave kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A New Wave általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a New Wave nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
  • A New Wave valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
  • A New Wave az Érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének megóvása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett adatbázisokban tárolja. A New Wave a személyes adatok védelmét hálózati, infrastrukturális védelemmel (tűzfalakkal, tartalomszűréssel, antivírus programokkal) biztosítja. 
  • A New Wave  informatikai rendszere naplózza az adatokhoz történő hozzáféréseket, pontosan rögzítve azt, hogy melyik file-hoz mikor, milyen felhasználói fiókot használva fértek hozzá. A New Wave valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan a cég által jóváhagyott vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 
  • Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek, berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, adattároló eszközök, hálózati felhasználói fiókok, céges email postafiókok a New Wave tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólag a cég és partnerei üzleti ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére használhatók. Ezen informatikai rendszerek, erőforrások használatára azon munkatársak jogosultak, akiknek az ilyen jellegű feladatokat munkaköri leírásuk kifejezetten előírja.
 • Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
  • Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
  • A New Wave indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a New Wave – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
  • A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a New Wave, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
  • Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.  
  • Az Érintett kérelmére a New Wave tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a New Wave  által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. 
  • Kérelemre a New Wave az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
 • Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
  • Az Érintett kérheti, hogy a New Wave a személyes adatokat törölje, ha
 • azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 • ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • annak a 4. pont szerinti feltételei fennállnak;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • azokat a New Wave-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
  • A New Wave fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
 • az azt előíró, a New Wave -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

        céljából szükséges.

  • Az Érintett kérésére a New Wave korlátozza az adatkezelést, ha
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 • bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és e helyett a korlátozást kéri,
 • a New Wave-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 • az Érintett a 4. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  • Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a New Wave az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
  • A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a New Wave az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a New Wave mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a New Wave  nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
  • Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

 • A 4. pontban foglaltak a tiltakozás esetére is irányadók.
  • Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a New Wave -től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6. pont szerinti adattovábbítást a New Wave-től.
  • Ha a New Wave az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
  • Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a New Wave felé a 11. pontban megadott elérhetőségek egyikén. 
  • A New Wave értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: 
 •     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  • Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a következő hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 • Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
 • Kapcsolat
  • Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név:

 New Wave Media Group Kft.

E-mail:

gdpr@nwmgroup.hu

Telefon:

06-1-460-2776

Székhely:

1082 Budapest, Üllői út 48.

Cégjegyzékszám:

 01 09 189828

Adószám:

 24927363-2-42

 • Hatály
 • Jelen adatvédelmi tájékoztató 2021. június 1. napjától alkalmazandó.